Ohjeet ilmiantajien palveluun

Fasadgruppen pyrkii avoimeen liiketoimintaympäristöön, korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja näkemään aina uusien parannusten mahdollisuudet. Työntekijämme, asiakkaamme ja toimittajamme ovat tärkeimmät näkemyksemme lähteet korjaamista vaativista puutteista.

Shutterstock 578613607 Low (1)

Jokaisella, joka epäilee Fasadgruppen arvojen, liikeeettisen politiikan tai lain vastaista sopimattomuutta, on oltava mahdollisuus puhua ilman pelkoa kostotoimista. Voit halutessasi lähettää tietosi anonyymisti. Ilmiantajien suojelemiseksi on olemassa Fasadgruppen Whistleblowing-käytäntö ja siihen liittyvä raportointitoiminto.

Mitä voidaan raportoida?

  • Tämän järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa vakavista sääntöjenvastaisuuksista. Tämä sisältää muun muassa:
  • talousrikokset, kuten lahjonta, lahjonta, varkaudet, petokset ja väärennökset, kirjanpitorikokset ja muut kirjanpito- ja verolainsäädännön rikkomukset,
  • eturistiriita työntekijän ja Fasadgruppen välillä tai
  • muut vakavat sääntöjenvastaisuudet, jotka vaikuttavat Fasadgruppen elintärkeisiin etuihin tai yksilöiden elämään ja terveyteen, kuten vakavat ympäristörikokset, suuret puutteet työturvallisuudessa sekä erittäin vakavat syrjinnän ja häirinnän muodot.

Jos ilmoitus ei kuulu edellä mainitun piiriin, asia on raportoitava Fasadgruppen sisäisten ohjeiden, käytäntöjen tai rutiinien mukaisesti. Yleisiä valituksia ja tyytymättömyyttä ei kuitenkaan tule ilmoittaa tämän järjestelmän kautta, vaan välittömälle esimiehelle, ammattiliiton edustajalle tai henkilöstöhallinnolle.

Kuka voi ilmoittaa?

Raportointirutiinia voivat käyttää kaikki työntekijät (työsuhteesta riippumatta) kaikissa Fasadgruppen-yrityksissä. Osakkeenomistajat, vapaaehtoiset, harjoittelijat, muut toimihenkilöt, jotka tekevät työtä toiminnanharjoittajan valvonnassa ja johdossa, yrittäjät, henkilöt, jotka kuuluvat yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimeen, jos toimija on yritys, voivat myös käyttää järjestelmä. Myös tavarantoimittajat, asiakkaat ja yleisö voivat käyttää kanavia, mutta heitä suojelee sama vastasuoja kuin edellä mainittiin.

Miten raportti tehdään?

  • Vaihtoehto 1: Raportoi johtajalle Fasadgruppenin organisaatiossa tai ryhmäjohdossa.
  • Vaihtoehto 2: Ilmoita anonyymisti ilmiantotapausten raportointityökalun kautta, katso alla.

Miten muut asiat raportoidaan?

Tämän järjestelmän kautta ei saa ilmoittaa muuntyyppisiä tapauksia, kuten riita-asioita, virheitä, valituksia, pieniä rikoksia sekä häirintää, kiusaamista, tyytymättömyyttä palkkaan ja vastaavia. Näistä tapauksista on ensin ilmoitettava välittömälle esimiehelle tai Fasadgruppen muiden käytäntöjen, ohjeiden ja rutiinien määrittelemällä tavalla.

Raportointityökalu

Anonymiteettisi takaamiseksi ulkopuolinen ja riippumaton toimija tarjoaa raportointityökalun. Raportointikanava on salattu ja suojattu salasanalla. Sinun ei koskaan tarvitse ilmoittaa henkilöllisyyttäsi, jos et halua.

  • Sinulla ei tarvitse olla näyttöä epäilystäsi, mutta syytteitä ei saa esittää ilkeämielisesti tai tietoisena siitä, että syytös on väärä.
  • On tärkeää, että kuvailet kaikki tapauksen tosiasiat, mukaan lukien olosuhteet, jotka eivät ole mielestäsi niin tärkeitä. Kehitä vaatimustasi huolellisesti ja liitä mukaan kaikki asiaankuuluvat asiat.

Raportointikanavat

2Secure tarjoaa kaksi kanavaa tapausten hallintaan; netistä tai puhelimitse.
Syötä yrityksen koodi: JRD430

Web: wb.2secure.se
Puhelin: 077-177 99 77

Raportointi ulkoisten ilmiantajien kautta
Fasadgruppen sisäiselle ilmiantajakanavalle raportoinnin lisäksi voit raportoida ulkoisesti toimivaltaiselle viranomaiselle tietyn vastuualueen sisällä tai jollekin EU:n toimielimistä, elimistä ja virastoista. Myös ulkopuolisen ilmoituksen tehdessäsi sinulla on oikeus väärinkäytöksestä ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun lain (2021:890) mukaiseen suojeluun.

Toimivaltaisiksi viranomaisiksi on nimetty ja ulkopuoliset raportointikanavat perustettu seuraavat viranomaiset: Työympäristövirasto, Asuntovirasto, Sähköturvallisuusvirasto, Ympäristörikosvirasto, Kiinteistövirasto, Finanssivalvonta, Kansanterveysvirasto, Meri- ja vesiviranomainen, Yksityisyyden suojaviranomainen, Strategisten tuotteiden tarkastusvirasto, Hoito- ja hoitotarkastusvirasto, Kemikaalien tarkastusvirasto, Kuluttajavirasto, Kilpailuvirasto, Ruotsin elintarvikevirasto, Ruotsin lääkevirasto, lääninhallitukset, Ruotsin yhteisön suojelu- ja hätävalmiusvirasto, ympäristönsuojeluvirasto, Ruotsin posti- ja televirasto, valtion virastot, tilintarkastusvirasto, Ruotsin verovirasto, Ruotsin metsävirasto, Ruotsin pelitarkastusvirasto, Norjan energiaviranomainen , Norjan maatalousvirasto, akkreditointi- ja teknisen valvonnan lautakunta, säteilyturvallisuusviranomainen ja Ruotsin liikennevirasto.

Tietoja lakisääteisestä ilmiantajien suojasta
Whistleblower-laki, laki (2021:890) väärinkäytöksestä ilmoittavien henkilöiden suojelusta, antaa sinulle ilmiantajan suojan tietyin ehdoin. Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmiantajalainsäädännön mukaisen ilmoitusmahdollisuuden lisäksi on myös lehdistönvapausasetuksen ja sananvapauslain mukainen ilmoitus- ja hankintavapaus. Tämä tarkoittaa, että työntekijällä (tietyin poikkeuksin) sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on mahdollista antaa muuten luottamuksellisia tietoja julkaistavaksi lehdistönvapausasetuksen tai sananvapauslain piiriin kuuluville tiedotusvälineille ilman seuraamuksia.

Julkisessa toiminnassa tai muussa toiminnassa, jossa ilmiantajien suojelusta tietyissä yksittäisissä yrityksissä annetun lain (2017:151) tai julkisuus- ja luottamuksellisuuslain (2009:400) nojalla sovelletaan ilmiantajan suojaa, on myös laajennettu suoja. Laajennettu suoja koskee tutkimuskieltoja ja kostokieltoja.

Tutkintakielto tarkoittaa, että viranomainen tai muu julkinen elin ei pääsääntöisesti saa tutkia, kuka on lähettänyt viestin julkaistavaksi. Kostokielto tarkoittaa, että yleisö ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, joilla on kielteisiä seurauksia yksilölle, koska hän on käyttänyt sanan- ja viestintävapauttaan. Tutkimus- ja kostokiellon rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi (TF § 3 § 4 ja YGL 2 § 4 §).

Viimeksi päivitetty 18 marraskuuta 2022